Het deel Signalen behandelt de basis van de signaalanalyse, aangepast aan de voorkennis en vraag van ingenieurs in opleiding. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: Fourierreeks, Fouriertransformatie, bemonstering, aliasing, windowing en signaallek. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de effecten van eindige tijd en bemonstering in daadwerkelijke metingen, omdat deze effecten cruciaal zijn om de theorie te kunnen toepassen.

Kort gezegd leren de studenten in het deel Signalen dat bij ieder tijdplaatje van een signaal een frequentieplaatje hoort, zodat een compleet beeld van het signaal wordt verkregen. Het college begint met een inleiding waarin het belang en gebruik van het frequentiedomein wordt toegelicht met voorbeelden. Voor de eenvoud richt het deel Signalen zich eerst op het ontbinden van periodieke signalen met de behandeling van de Fourierreeks. Daarna wordt de kennis van complexe getallen opgefrist en gebruikt in de stap naar Fouriertransformatie van de ruimere klasse van integreerbare, a-periodieke signalen. Daarna worden veelvoorkomende varianten als energie- en vermogensspectra behandeld. Vervolgens worden de effecten van bemonstering en eindige-tijd geanalyseerd en vertaald naar experimentontwerp: de student leert hoe een experiment moet worden opgezet zodat er tijdens het meten van signalen geen informatie verloren gaat. De student oefent hiermee tijdens de experimenteerworkshops.

Het deel Wiskunde behandelt de volgende onderwerpen:


Lineaire algebra: reële eigenwaarden en eigenvectoren, karakteristieke vergelijking, similariteit van matrices, diagonalisatie, complexe eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie van symmetrische matrices, kwadratische vormen.

Calculus: functies van meerdere variabelen, limieten, continuïteit, partiële afgeleiden, hogere-orde afgeleiden, kettingregel, lineaire benaderingen, differentieerbaarheid, gradiënt, richtingsafgeleide, Taylorreeks, extreme waarden.